Module organiseren

Stappenplan organiseren modules


Ontzettend leuk dat je een module wil organiseren! Een goede module is boeiend,

interactief en leerzaam. Om een zo hoog mogelijk niveau te behalen, is het handig om deze

opgestelde regels en het stappenplan te volgen. Draag er zorg voor dat je onderstaande

regels goed volgt, anders wordt je opzet niet goedgekeurd!


Regels:

1. Een module bestaat uit vijf à zes bijeenkomsten met in beginsel elke bijeenkomst een

andere spreker.

2. Overleg altijd met de Vice-Praeses én het docentenbestuur over je plannen en ideeën

voor een module, je hebt hun goedkeuring immers nodig!

3. Houdt bij elke bijeenkomst een presentielijst bij, deze is nodig om te bepalen wie een

modulecertificaat in ontvangst mag nemen.

4. Als organisator fungeer als je als een soort voorbeeld voor de deelnemers aan de

module, participeer daarom actief tijdens de bijeenkomst.

Hieronder vind je het stappenplan dat je zal helpen om het proces van organiseren succesvol

te doorlopen.


Stappenplan organiseren module

1. Opzet

Allereerst is het belangrijk dat de inhoud van de module globaal beschrijft. Wat is het

onderwerp van elke afzonderlijke bijeenkomst en wat voor spreker nodig je hiervoor uit?

Zorg ervoor dat er een vloeiende overgang tussen de verschillende bijeenkomsten is, maar

let erop dat het niet teveel overlapt. Bedenk daarnaast al een globale invulling van een

bijeenkomst en probeer dit aantrekkelijk en leuk te maken. Dit kan je bijvoorbeeld bereiken

door een interactieve invulling te geven. Als dit af is, stuur je dit naar de Vice-Praeses én het

docentenbestuur om goedkeuring te vragen. Met vragen kun je altijd bij de VP terecht!


2. Programma

Wanneer de opzet is goedgekeurd, kun je beginnen met het mailen naar sprekers. Het is

absoluut niet erg om hoog in te zetten met bekende namen en goede sprekers, maar bedenk

bij elke bijeenkomst ook andere namen voor het geval mensen niet kunnen/willen.

De mail naar sprekers moet in ieder geval de volgende elementen bevatten:


1. Een korte introductie van jezelf;

2. een schets van het ULC en Sirius;

3. een uitleg over jullie ambitie en interesse over het onderwerp;

4. een algemeen beeld van de module;

5. een uitnodiging om de spreker een bijeenkomst te laten leiden;

6. een toelichting van de specifieke bijeenkomst en het bijhorende onderwerp.

7. De datum, locatie en tijd van de bijeenkomst


De Vice-Praeses is in het bezit van een standaard mailtje. Mocht je het fijner vinden om deze

te gebruiken, dan kun je deze natuurlijk altijd gebruiken als opzet. Daarnaast is goed om te

weten dat het docentenbestuur een breed netwerk heeft met vele contacten uit allerlei

rechtsgebieden. Maak hier gebruik van!

Ook is het belangrijk dat je met de sprekers het plan voor de avond goed bespreekt. De

precieze invulling, de vorm en de interactie met de leden zijn belangrijke aandachtspunten.

Wanneer je dit gedaan hebt, stuur je een volledig overzicht van sprekers, bijeenkomsten en

de inhoud naar de vice-praeses op. Indien nodig, worden er in overleg aanpassingen gedaan.


3. De laatste voorbereidingen

Wanneer alle bijeenkomsten vaststaan is het belangrijk dat de module ongeveer drie weken

van tevoren wordt aangekondigd in de weekmail en op Facebook. De inschrijvingen zullen

een dag later opengaan. Na toestemming van de vice-praeses en het docentenbestuur

stuur je een kort, pakkend stukje over de inhoud en vorm van de module naar

secretariaat@ulcsirius.nl op. In dit stukje dien je tenminste het volgende te behandelen:


1. De titel en het onderwerp van de module;

2. een korte beschrijving van de inhoud (maak studenten enthousiast!);

3. maak duidelijk wanneer de inschrijvingen opengaan;

4. een verwijzing naar het evenement op de site;

5. de data van de bijeenkomsten.


Daarnaast is het belangrijk dat je een mail opstelt die naar alle deelnemers wordt gestuurd

met daarin een overzicht van de bijeenkomsten en bijhorende sprekers. Vermeld bij elke

bijeenkomst apart waar het die avond over gaat zodat mensen zich wellicht al kunnen

inlezen.


4. Aanvang van de module

5 dagen voor de aanvang van een bijeenkomst stuur je naar alle deelnemers (plus de Vice-

Praeses) een bericht over de aankomende module. Vermeld hierin wederom de locatie en

tijd, de spreker en het onderwerp. Het is leuk om kort de vorige bijeenkomst te bespreken

en op die manier het nieuwe onderwerp in te luiden. Introduceer bovendien kort de spreker

(naam, functie etc.). Zorg er bovendien voor dat er voor alle bijeenkomsten een lokaal

gereserveerd is. Doe dit tijdig!


Tot slot is het heel belangrijk dat het afmeld- en presentiebeleid wordt toegelicht. Om in

aanmerking te komen voor een modulecertificaat mag je met een geldige reden en

afmelding één bijeenkomst missen, tenzij er maar vijf bijeenkomsten zijn, dan moet je bij alle

bijeenkomsten aanwezig zijn. Afmelden moet via mail en moet gestuurd worden naar

vicepraeses@ulcsirius.nl én secretariaat@ulcsirius.nl.


5. Tijdens de bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten is het heel belangrijk dat je een presentielijst bijhoudt. Bij

voorkeur gebeurt dit langs elektronische weg zodat het voor de Vice-Praeses eenvoudig is

om te zien wie er in aanmerking komt voor een certificaat. Bij aanvang van de lezing vertel je

kort wat over het onderwerp en introduceer je de spreker. Houd ook in de gaten of de

deelnemers goed meedoen met de bijeenkomst. Indien mensen op hun telefoon zitten,

spreek je ze aan. Je mag bovendien iemand als absent opgeven wanneer hij/zij te weinig

aandacht heeft en bezig is met andere zaken.


6. Enquêtes

Een tweede voorwaarde voor het in aanmerking komen voor een certificaat is het invullen

van een enquête over de module. Contacteer de Vice-Praeses hier tijdig over om deze in je

bezit te krijgen. Deze enquêtes dienen na de laatste bijeenkomst beschikbaar gesteld te

worden aan de deelnemers.


7. Het einde van de module

Als alle bijeenkomsten zijn geweest, stuur je de presentielijst en een korte samenvatting

over de gehele module op naar de Vice-Praeses.


8. Bijlage

Voorbeelden van verschillende teksten voor module certificaten:


Module M & A bij de Brauw Westbroek Blackstone

“Gedurende deze module werd de theorie achter een overnameproces behandeld door

advocaten en hoogleraren. Alle delen van het traject, van de Letter of Intent via het Due

Diligence onderzoek en de verschillende drafts van het contract, tot aan de closing

passeerden de revue. De afsluitende bijeenkomst bestond uit een simulatie van een

overname, waarin studenten onder begeleiding van advocaten in twee bijeenkomsten zelf

geacht werden hun targets te halen.”


Module Psychologie in het Strafrecht

“ Gedurende deze module is de rol van psychologie in het strafrecht bekeken. Er is zowel

aandacht besteed aan de gedragsdeskundige rapportage als aan de wijze van verhoor en de

verklaringsvrijheid van de verdachte. Door een bezoek aan het Pieter Baan Centrum en

lezingen van een rechter advocaat en een onderzoeker is de rol van psychologie in het

strafrecht vanuit meerdere invalshoeken benaderd.”


Module Verenigde Naties

“Studenten hebben kennis gemaakt met de Verenigde Naties als internationaal orgaan. De

oprichting, het mensenrechtencomité, zeerecht en wapenbeheersing zijn onderwerpen die

aan bod zijn gekomen. Eveneens is uitgebreid ingegaan op de juridische aspecten van de val

van Srebrenica en de immuniteit van de VN als organisatie.”


Zie hieronder een voorbeeld van een module voor het module- overzicht:


Module Verenigde Naties (Mei – Juni 2013)

In vrijwel alle internationale conflicten en problematiek speelt deze organisatie wel een rol;

de Verenigde Naties. De VN vormen een unieke organisatie en hun invloed op het gebied

van internationaal recht is dan ook enorm. In deze module gaan we aan de slag met allerlei

verschillende gebieden waarop de VN actief is, niet alleen juridisch maar zeker ook politiek

en diplomatiek gebied. Na inleidende bijeenkomsten waarin de totstandkoming en huidige

samenstelling van de VN en organen zoals de Veiligheidsraad centraal staan, kijken we

vervolgens verder naar haar invloed op het gebied van mensenrechten, recht van de zee,

humanitaire interventie en armed conflict. Uiteraard komt ook de actualiteit aan bod en

zullen wij samen met de advocaten van de Srebrenica nabestaanden ingaan op de juridische

haken en ogen van dit ingrijpen door de NAVO en immuniteitskwesties.


Bijeenkomst 1 - Woensdag 15 mei

Spreker: mr. Dr. O. Spijkers.

Meneer Spijkers zal een inleidende bijeenkomst verzorgen waarin wordt ingegaan op de

samenstelling van de VN, de werking van de verschillende organen en de structuur van de

organisatie.


Bijeenkomst 2- Woensdag 22 mei

Spreker: mr. O. Ribbelink, verbonden aan de UU als docent en tevens onderzoeker bij het

Asser Instituut. Meneer Ribbelink zal wat meer vertellen over de ontstaansgeschiedenis van

de VN en de overgang van Volkenbond naar VN en tevens een blik werpen op de toekomst.


Bijeenkomst 3 - Donderdag 30 mei

Spreker: prof. Mr. C. Flinterman.

Als Honorair professor verbonden aan de UU en de Universiteit van Maastricht, tevens

directeur van de Netherlands School of Human Rights Research. Op het moment neemt hij

tevens zitting in het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Zijn expertise ligt dan

ook op het gebied van de VN en Mensenrechten, waarover hij ons deze week wat maar zal

vertellen.


Bijeenkomst 4- Maandag 3 juni

Spreker: A. Hagedorn.

Meneer Hagedorn is zowel in Nederland als in Duitsland advocaat en is nu werkzaam bij Van

Diepen Van der Kroef advocaten. Meneer Hagedorn staat de 6.000 nabestaanden van de

slachtoffers van de genocide in Srebrenica bij in hun civiele procedure tegen de Nederlandse

Staat en alsmede de procedure bij het EHRM.


Bijeenkomst 5 - Dinsdag 4 juni

Spreker: G. Den Dekker.

Ook meneer den Dekker is behandelend advocaat in de Srebrenica-zaak, en deze lezing zal

dus een verdieping vormen op de lezing van meneer Hagedorn. Meneer den Dekker is

momenteel werkzaam bij BarentsKrans advocaten, gespecialiseerd op het voeren van

cassatieprocedures (civiel), met name binnen het internationaal publiekrecht. Hij was

voorheen werkzaam aan de UU. Zijn expertise ligt op het gebied van armed conflict en

wapencontrole. Vanuit deze optiek zal hij dan ook de Srebrenica problematiek gaan

behandelen.


Bijeenkomst 6 - Donderdag 13 juni

Spreker: F. Soons.

Pr. Mr. Fred Soons is directeur van het NILOS (Netherlands Institute for the Law of the Sea)

en tevens hoogleraar internationaal publiekrecht aan de UU. Hij was voorheen onder andere

werkzaam bij BuZa en adviseert als arbiter en raadsman bij verschillende internationale

conflicten. Hij zal ons deze week meer vertellen over het recht van de zee, uiteraard in

samenhang met regelingen van de VN.

Onze sponsoren